Les statuts en français

 

Les Amis de Wilchar - De Vrienden van Wilchar,

vereniging Brussel Nummer van de Vereniging :

STATUTEN

Titel 1 : Naam, Zetel, Duur

Artikel 1 :

De vereniging draagt als naam : "Les Amis de Wilchar - De Vrienden van Wilchar".

Art. 2 :

De zetel van de vereniging wordt gevestigd in Sint-Gillis (Brussel - 1060), Romestraat 24-28 (La Maison du Livre) ; Om deze te verplaatsen is enkel een beslissing van de Raad van Bestuur vereist.

Art. 3 :

De vereniging "Les Amis de Wilchar - De Vrienden van Wilchar" heeft als doel de kennis van het oeuvre van Wilchar en de verspreiding van diens gedachtengoed te bevorderen.
Zij verleent steun aan initiatieven van haar leden of van andere verenigingen of instellingen, die erop gericht zijn het werk van Wilchar tentoon te stellen of te bestuderen, ongeacht het gebruikte medium (tentoonstellingen, catalogi, films, publicaties, websites).
Zij ziet toe op een goede bewaring van de werken die deel uitmaken van openbare verzamelingen, zoals deze die werden toevertrouwd aan de Memorial van Breendonk.
Zij ziet er eveneens op toe dat alle evenementen die betrekking hebben op Wilchar in overeenstemming zijn met de beginselen die aan zijn oeuvre ten grondslag liggen, m.a.w. onbaatzuchtigheid, een militante en progressieve instelling, toenadering tot een zo breed mogelijk publiek en tot middens die geen toegang krijgen tot de cultuur.
De vereniging mag alle handelingen verrichten die zich rechtstreeks of onrechtstreeks verhouden tot haar doel ; zij mag inzonderheid haar medewerking verlenen en aandacht schenken aan iedere activiteit die verwant is met haar doel.

Art. 4:

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel Il : Lidmaatschap

Art. 5 :

De leden van de Vereniging kunnen natuurlijke personen zijn of afgevaardigden van een rechtspersoon, een vereniging of een particuliere of openbare instelling.

Art. 6 :

De erfgenamen van het overleden lid hebben geen recht op de maatschappelijke middelen.

Art. 7 :

De leden moeten een jaarlijkse bijdrage betalen. De gewone bijdrage wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Art. 8 :

De steunende leden betalen een bijdrage naar vrije keuze, die evenwel steeds hoger is dan de gewone bijdrage.

Art. 9 :

De steunende leden en de gewone leden hebben dezelfde rechten en plichten.
Het lid dat zijn respectieve bijdrage niet betaalt binnen een maand nadat hem schriftelijk een herinnering werd toegestuurd, wordt aanzien als ontslagnemend.
Het staat de leden vrij zich op ongeacht welk moment bij schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur terug te trekken uit de vereniging.

Art.10 :

De vereniging is tweetalig (Nederlands-Frans) en de leden drukken zich uit in de taal die zij verkiezen.

Titel III :Algemene Vergadering

Art.11 :

De verzamelde gewone leden vormen samen de algemene vergadering.
De algemene vergadering zetelt rechtsgeldig als minstens de helft van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elk gewoon lid kan zich laten vertegenwoordigen door slechts één ander gewoon lid.
Een gewoon lid kan slechts volmachten houden voor ten hoogste 10 % van alle leden van de vereniging samen.
Elk gewoon lid beschikt over één stem. Als het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt de algemene vergadering opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda.
In dat geval beraadslaagt zij rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden.

Art. 12 :

Beslissingen over de aanpassing van de statuten, de toelating en de uitsluiting van leden, de benoeming en de afzetting van bestuurders, de goedkeuring van begroting en rekeningen en de vrijwillige ontbinding van de vereniging zijn de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering.
Voor de aanpassing van de statuten en de uitsluiting van leden beraadslaagt de algemene vergadering bij twee derde meerderheid ; in de overblijvende gevallen beraadslaagt zij bij gewone meerderheid, behalve wanneer de wet hierover anders beschikt.

Art. 13 :

Er wordt jaarlijks minstens één gewone algemene vergadering gehouden ter goedkeuring van de rekeningen over het afgelopen jaar en van de begroting voor het volgende jaar.
Deze vergadering vindt plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar en ten laatste op 31 maart van het jaar dat volgt op de afsluiting van het boekjaar.
De raad van bestuur kan in afwachting van deze vergadering per maand uitgaven verrichten ten belope van een twaalfde van de begroting van het voorgaande jaar.
Er kan een buitengewone algemene vergadering samengeroepen worden telkens de omstandigheden dit vereisen en steeds als minstens een vijfde van de gewone leden hierom verzoekt.
De bijeenroeping is slechts rechtsgeldig als zij door ondertekend wordt door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter of een secretaris.
Zij wordt minstens acht dagen vóór de vergadering als gewone brief opgestuurd. De bijeenroeping maakt melding van de datum, het uur, de plaats en de agenda.
De vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda vermeld staan.

Art. 14 :

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Als dit niet kan, wordt zij voorgezeten door het oudste aanwezige lid van de raad van bestuur.

Art. 15 :

Na afloop van elke vergadering wordt een verslag opgesteld ; dit wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Uittreksels uit het rapport worden door de voorzitter en de secretaris rechtsgeldig ondertekend.

Titel IV: Raad van Bestuur en Beheer

Art. 16 :

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit een onpaar aantal leden, minstens 3 en ten hoogste 15. Zij worden door en uit de algemene vergadering verkozen.
De raad van bestuur oefent alle bevoegdheden uit die door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden voor de algemene vergadering.

Art. 17 :

Het mandaat van de bestuurders heeft een duur van ten hoogste drie jaar.
Het is hernieuwbaar en belangeloos.
De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris aan.
Hij kan eveneens een vice-voorzitter, een adjunct-secretaris en een controleur van de rekeningen aanstellen, telkens van de andere taalrol als de hogervermelde mandatarissen.
Als de voorzitter afwezig is of de raad niet kan presideren, zit de oudste aanwezige bestuurder de vergaderingen van de raad van bestuur voor en oefent de bevoegdheden van de voorzitter uit.

Art. 18 :

De raad van bestuur komt samen als hij door de voorzitter bijeengeroepen wordt.
De bijeenroeping bevat de agenda.

Art. 19 :

De leden van de raad van bestuur kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad.
Elk aanwezig gewoon lid mag slechts één volmacht houden.

Art. 20 :

De raad van bestuur vergadert rechtsgeldig wanneer de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Als het vereiste aantal leden niet aanwezig is, roept de voorzitter de raad van bestuur opnieuw bijeen met dezelfde agenda.
In dat geval beraadslaagt de raad rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 21 :

De beslissingen van de raad van bestuur worden aanvaard bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen weegt de stem van de voorzitter van de vergadering door.

Art. 22:

Er wordt een register gehouden met de verslagen die verplicht na elke vergadering worden opgemaakt.
De voorzitter en de secretaris ondertekenen alle afschriften en uittreksels uit het verslagenregister.

Art. 23 :

Behalve in de gevallen waarin hij delegatie verleend heeft, bestuurt de raad van bestuur de vereniging en vertegenwoordigt hij haar in alle rechtshandelingen als eiser of als verdediger.
De raad is bevoegd om alle bestuurs- en beschikkingsdaden te stellen, met inbegrip van - zelfs kosteloze - vervreemding van roerende of onroerende goederen, voor de vestiging en de opheffing van hypotheekrechten, voor leningen en ontleningen, voor handels- en bankoperaties.

Art. 24 :

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle openbare en onderhandse handelingen.
Hij delegeert het dagelijks beheer, met gebruik van de hieraan verbonden firmanaam, aan een bestuurder.

Art. 25 :

Gerechtelijke handelingen worden gevoerd in naam van de vereniging door de raad van bestuur of door de persoon aan wie de raad deze bevoegdheid delegeert.

Art. 26 :

De raad van bestuur stelt eventueel een huishoudelijk reglement vast.

Titre V : Begrotingen en Rekeningen

Art. 27 :

Binnen de voorwaarden gesteld door artikel 16 van de wet van 27 juni 1921 mag de vereniging om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken als middelen aanvaarden en innen : diverse inkomsten die voortvloeien uit haar activiteiten, subsidies van overheden, financiële bijdragen van privé-personen, privaatrechtelijke of openbare rechtspersonen, alsook giften en legaten.

Art. 28:

Jaarlijks worden op 31 december de begroting, de balans en de rekeningen van het dienstjaar vastgesteld.
Deze worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Titre VI : Ontbinding en Vereffening

Art. 29:

Behalve in geval van rechterlijke ontbinding of ontbinding van rechtswege kan de vereniging enkel door de raad van bestuur ontbonden worden, overeenkomstig de artikelen 20 en volgende van de wet en ingevolge deze statuten.
De beslissing tot ontbinding houdt de aanstelling in van één of meerdere vereffenaars ; gebeurt dit niet, dan zal het gerecht de vereffenaar(s) aanstellen op verzoek van de meest gerede partij.

Art. 30:

Bij ontbinding van de vereniging dient de algemene ledenvergadering, na de aanzuivering van het passief, te beslissen over de toewijzing van het patrimonium van de vereniging.

Art. 31:

De schikkingen die niet door deze statuten geregeld worden, zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet van 27 juni 1921.

Opgesteld te Brussel in zoveel exemplaren als er partijen zijn plus één, op 1 juni 2001.

(Naam en handtekening van de Voorzitter, Vice-Voorzitter en Penningmeester)

 

Terug boven