Bij de opening van de tentoonstelling
"WILCHAR, L'ART SANS LARD"
Een expo over het werk van kunstschilder en verzetstrijder Wilchar
1 maart 2002, Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries, Antwerpen

De tijd is lang voorbij dat enkel en alleen esthetische criteria worden toegepast bij het beoordelen van kunstwerken. Ook kan het niet meer, alhoewel er uitzonderingen zijn, dat een kunstenaar zich in een ivoren toren opsluit. Kunstenaars zijn hoe langer hoe meer begaan met wat in de maatschappij gebeurt, zelfs ook in non-figuratieve scheppingen. Maar bij velen gaat het om een individuele reactie, vanuit hun eigen ik, op wat in onze samenleving misloopt of opvalt. Die kunstenaars die men geëngageerde kunstenaars noemt, zoals WILCHAR, die reageren daarentegen niet alleen vanuit hun persoonlijke visie, maar zij willen ook aanklagen en overtuigen. Zij beschrijven onaanvaardbare toestanden, die ze duidelijk afkeuren, door ze karikaturaal, satirisch, humoristisch, of ook nog dramatisch voor te stellen. Zij brengen een boodschap en moeten dus duidelijk zijn. Zij brengen een verhaal dat bij elke toeschouwer verstand en gevoel direct moet treffen. Zij zijn idealisten die hun talent ten dienste van de mensheid stellen, met de hoop aldus bij te dragen tot een mogelijke verbetering van onze maatschappij. Zij laten zich ook niet ontmoedigen, een Käthe Kollwitz, een Frans Masereel, om er maar twee te noemen, die Wilchar zijn voorafgegaan. Zeer graag lees ik U een tekst voor van Frans Masereel. Dat heb ik al vaak gedaan, maar ik kan het niet laten, omdat ik hem zo treffend vind.

(Tekst Masereel)

Deze boodschap had Wilchar zeer vroeg begrepen. Daar getuigen niet alleen zijn schilderijen, tekeningen en grafisch werk van, maar ook zijn talrijke, zo radicale affiches, die door hun soberheid en intensiteit, de aandacht moeten trekken op het signaal dat ze brengen. Die kwaliteit werd helaas de laatste jaren niet meer zo geapprecieerd: men vond die affiches van Wilchar te agressief, de kiezer zou erdoor worden afgeschrikt. Zoals trouwens in andere landen heeft het electoralisme de strijdlust afgezwakt.
Kenmerkend voor geëngageerde kunstenaars is ook dat zij, ook Wilchar, veel grafisch werk hebben geproduceerd: dat kon immers op een zeer groot aantal exemplaren worden verspreid, ter verdediging van hun ideaal.Kunst hééft te maken met politiek en politiek hééft te maken met kunst. Daar is zeer veel over te zeggen ... !

Lydia Deveen - De PauwFragment uit de inleiding door Frans MASEREEL,
tot de catalogus van de retrospectieve tentoonstelling van zijn werken in zijn geboortestad Blankenberge, in 1969
(vertaling uit het Frans - Zie de originele tekst)

De kunst lijkt me de meest universele godsdienst van onze tijd, de kunstenaar haar belangrijkste boodschapper. Zo de kunstenaar, mijns inziens, de getuige is van zijn tijd, dan kan hij ook een aanklager zijn, een criticus, of kan hij, in zijn werk de onrustwekkende grootsheid van zijn tijd verheerlijken. Ik kan me niet voorstellen dat een kunstenaar zich afzondert in een ivoren toren; dat lijkt me antimenselijk en, in elk geval, weinig in overeenstemming met onze levenswijze. We hebben elkaar nodig om te overleven. Dit betekent niet dat een kunstenaar met iedereen gelijke tred moet houden. Integendeel, indien hij een mens is als alle mensen, heeft het lot van hem een wezen gemaakt, dat die geheimzinnige gave bezit, dank zij welke hij werken schept, waarvan het inhoudende, t.w. vorm en kleuren, de inhoud, t.w. oprechtheid en gedachte, waardig moet zijn.